Projekt Praca Przyszłości

     Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2020 r.  

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 — 2020.  

O projekcie

Wartość projektu: 1 702 754,50 zł

Projekt „Praca Przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i osoby bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkujące woj. Świętokrzyskie, osoby powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat).

Każdy Uczestnik Projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

  • Osoba powyżej 50 roku życia
  • Osoba długotrwale bezrobotna
  • Osoba z niskimi kwalifikacjami
  • Osoba niepełnosprawna
  • Osoba opiekująca się osobą zależną i powracająca na rynek pracy po okresie opieki
  • Kobieta

W ramach projektu oferujemy:

1. Indywidualny plan działania

Zadaniem tym zostanie objętych 112 osób. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 6 h wsparcia z doradcą zawodowym. Celem Indywidualnego Planu Działania jest diagnoza umiejętności, potrzeb i problemów zawodowych uczestników w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych oraz ustalenie ścieżki udziału w projekcie.  

2. Kursy zawodowe

A.  Kurs zawodowy OZE oraz ITC - branża zasobooszczędnego budownictwa 

Kurs składa się z 3 komplementarnych modułów każdy po 40 h (5 dni):  

  • Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych,
  • Kurs instalatora słonecznych systemów grzewczych,
  • Kurs instalatora pomp ciepła.

Łączny czas trwania kursu to 120 h (15 dni), w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 48 h zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. przepisy i polskie normy, prawa i obowiązki instalatora, podstawowe właściwości fizyczne i budowa, zasady działania danego źródła, rodzaje systemów, urządzenia elementów systemów, zasady doboru systemów, praktyczny montaż i regulacja, wydajność i modernizacja, praca na platformach szkoleniowych. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji, wraz z wpisem na listę certyfikowanych instalatorów.   Do kursu OZE każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w tematycznie związanym kursie ITC – AutoCAD I i II stopień. Każdy stopień to 20 h, łącznie kurs trwa 40 h (5 dni). Celem szkolenia AutoCAD I i II stopień jest planowanie i projektowanie instalacji OZE. Kompleksowe poznanie CAD od podstaw do zaawansowanych funkcji oraz możliwość poznania złożonych rysunków płaskich i w wersji 2D. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. wyświetlanie i ustawienia rysunku, współrzędne i narzędzia, geometria 2D, techniki konstrukcyjne, kreskowanie, zestawy wyboru, typy obiektów, bloki i ich atrybuty, rysunki odnośników zewnętrznych obrazy, arkusze, aplikacje zewnętrzne, wymiarowanie w przestrzeni, ćwiczenia na podstawie prawdziwych projektów z różnych branż, w tym instalacji OZE. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji z AutoCAD a po jego zdaniu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny z MEN i międzynarodowy certyfikat Autodesk AutoCAD.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu

B.   Kurs zawodowy spawalniczy TIG oraz ITC - branża metalowo-odlewnicza 

Kurs składa się z I i II stopnia. Łączny czas kursu to 205 h (26 dni). I stopień kursu obejmuje 103 h (13 dni), w tym 23 h zajęć teoretycznych i 80 h zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in wiedzę o spawalnictwie, wykorzystywanie urządzeń, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia dot. m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, a następnie samego wykonywania złączy, spoiny pachwinowe. II stopień kursu obejmuje 102 h (13 dni), w tym 12 h zajęć teoretycznych i 90 h zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. procesy spawania, bezpieczną pracę na montażu, kontroli i badań, zapewnienia jakości, ćwiczenia dotyczące m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, wykonywanie złączy, spoin czołowych. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (I i II stopnia). Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje i uprawnienia oraz książeczki spawacza. Ze względu na wymogi formalne przed udziałem w kursie każdy Uczestnik Projektu musi uzyskać zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza. Do kursu TIG I i II stopnia każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w tematycznie związanym kursie ITC – AutoCAD I i II stopień.  Każdy stopień to 20 h, łącznie kurs trwa 40 h (5 dni). Celem szkolenia AutoCAD I i II stopień jest planowanie i projektowanie instalacji OZE. Kompleksowe poznanie CAD od podstaw do zaawansowanych funkcji oraz możliwość poznania złożonych rysunków płaskich i w wersji 2D. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. wyświetlanie i ustawienia rysunku, współrzędne i narzędzia, geometrię 2D, techniki konstrukcyjne, kreskowanie, zestawy wyboru, typy obiektów, bloki i ich atrybuty, rysunki odnośników zewnętrznych obrazy, arkusze, aplikacje zewnętrzne, wymiarowanie w przestrzeni, ćwiczenia na podstawie prawdziwych projektów z różnych branż, w tym instalacji OZE. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji z AutoCAD a po jego zdaniu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny z MEN i międzynarodowy certyfikat Autodesk AutoCAD.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu

C.   Kurs zawodowy fizjoterapeutyczny oraz ITC - branża turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej 

Kurs składa się z 2 części:  

  • Metoda Fascial Distortion Model (FDM) intensywny obejmuje 60 h (6 dni),
  • FDM Limfologia obejmuje 36 h (4dni).

Łączny czas trwania kursu to 96 h (10 dni). Celem kursu jest nabycie kompetencji zawodowych pozwalających na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. FDM oraz FDM Limfologia to najnowsze metody diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych. Metody te są wyjątkowo skuteczne i stosowane na całym świecie. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. diagnozę, zniekształcenia powięzi, diagnostykę i terapię w obrębie stawów, limfa i krew, prawidłowy obieg płynów, ćwiczenia praktyczne z zakresu „leczenia pacjentów”.  Ze względu na wytyczne dotyczące zawodów zdrowotnych oraz charakter szkolenia do udziału zostaną zrekrutowani uczestnicy, którzy mają adekwatne wykształcenie m.in. ukończoną szkołę policealną dotyczącą fizjoterapii/masażu i/lub studia branżowe. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczestnik po zdaniu egzaminu uzyskuje kwalifikacje w zawodzie. Do kursu FDM każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w tematycznie związanym kursie ITC – ECDL Profile, który umożliwia zbudowanie ścieżki certyfikacji według potrzeb uczestników i przyszłej pracy zawodowej. Każdy uczestnik weźmie udział w 3 modułach po 24 h, łącznie kurs trwa 72 h (9 dni). W oparciu o diagnozę potrzeb potencjalnych uczestników w projekcie zaplanowano do wyboru 3 moduły. Moduły będą wybierane według IPD i indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu. Każdy moduł będzie adekwatny do kursu FDM i wykonywanej pracy fizjoterapeuty. Praca fizjoterapeuty ma charakter usługowy i często wykonywana jest jako freelancer dlatego zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. projektowanie i zarządzanie stronami www, PR online (S6 web editing i S4 edycja obrazu), zarządzanie bazami danych klientów (S1 użytkowanie baz danych, A3 – zaawansowane bazy), zarządzanie harmonogramami pracą w chmurze i narzędzia komunikacji online (S7 współpraca on – line). W razie braków podstawowych kompetencji komputerowych, uczestnik otrzyma adekwatny moduł BASE. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie certyfikatu ECDL przeprowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, który można uzyskać po zdaniu min. 1 modułu należącego do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie szkolenia

D.   Kurs zawodowy Kosmetyczka I i II stopnia oraz ITC - branża turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej 

Kurs składa się z I i II stopnia. Łączny czas kursu to 106 h (14 dni). Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na wykonywanie zawodu kosmetyczki. Kurs kompleksowo obejmuje zakres od podstaw po zaawansowane zabiegi. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: podstawy zawodu kosmetyczki, urządzenie gabinetu, BHP, budowę i funkcje skóry, demakijaż, zabiegi pielęgnacyjne na dłonie, stopy oraz twarz m.in. mikrodermabrazję, peelingi, kwasy, kriolipolizę, postawy stylizacja paznokci, depilację, obsługę aparatów kosmetycznych. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (I i II stopnia). Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje w zakresie zawodu kosmetyczki. Do kursu kosmetyczka każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w tematycznie związanym kursie ITC – ECDL Profile, który umożliwia zbudowanie ścieżki certyfikacji według potrzeb uczestników i przyszłej pracy zawodowej. Każdy uczestnik weźmie udział w 3 modułach po 24 h, łącznie kurs trwa 72 h (9 dni). W oparciu o diagnozę potrzeb potencjalnych uczestników w projekcie zaplanowano do wyboru 3 moduły. Moduły będą wybierane według IPD i indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Każdy moduł będzie adekwatny do kursu kosmetyczki i wykonywanej pracy. Praca kosmetyczki ma charakter usługowy i często wykonywana jest jako freelancer dlatego zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. promocja usług online, praca zdalna w chmurze, zarządzanie bazami klientów, zarządzanie harmonogramami. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie certyfikatu ECDL przeprowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, który można uzyskać po zdaniu min. 1 modułu należącego do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie szkolenia

Harmonogram na szkolenia kosmetyczne I i II stopnia do pobrania >>

3. Staże zawodowe

Stażem zawodowym zostanie objętych 50 uczestników projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała 3 m-ce po 40 h/tygodniowo (uczestnicy projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 h/na dobę i 35 h/tygodniowo). Celem stażu jest nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie uczestnika.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • stypendium stażowe
  • ubezpieczenie społeczne
  • zdrowotne i NNW
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nas dzieckiem/osoby zależnej w trakcie stażu

4. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, tj. 112 osób. Celem pośrednictwa jest pozyskiwanie informacji o aktualnych ofertach pracy, giełdach i targach pracy, wsparcie w przygotowaniu CV i przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy. Pośrednictwo prowadzone będzie przez doradców zawodowych. Celem jest podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz zmiana sytuacji na rynku pracy.  

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/IPD/PP/S/2018 dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Indywidualnego Planu Działania - 112 UP dla maksymalnie 112 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia Pośrednictwa pracy - 112 UP dla maksymalnie 112 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 7

 Work & Training Service Janusz Żuczek z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Indywidualnego Planu Działania - 112 UP dla maksymalnie 112 Uczestników Projektu (łącznie 672 godziny zegarowe) w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia Pośrednictwa pracy - 112 UP dla maksymalnie 112 Uczestników Projektu (łącznie 672 godziny zegarowe) w ramach realizacji Zadania nr 7 projektu pn. „Praca Przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.02.01-26-0055/17 

Rozszerzenie rynku (plik PDF) >>

Formularz oferty (plik PDF) >>

Formularz oferty (plik WORD) >>

Harmonogram IPD >>

Harmonogram PP >>

Rekrutacja

Dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:  

  • zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego
  • są bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy
  • są bierne zawodowo, tj. są bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

Każdy uczestnik projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niskimi kwalifikacjami
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby opiekujące się osobą zależną i powracające na rynek pracy po okresie opieki
  • kobiety

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ  NA SZKOLENIE?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 795 136 400 lub poprzez kontakt mailowy: pracaprzyszłosci@workts.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:  
Kliknij żeby pobrać PDF

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
ZAŁ. NR 1 Formularz zgłoszeniowy
ZAŁ. NR 2 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
ZAŁ. NR 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
ZAŁ. NR 4 Umowa uczestnictwa w Projekcie
ZAŁ. NR 5 Zobowiązanie Uczestnika Projektu
ZAŁ. NR 6 Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu
Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną
Zał. nr 2 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym
Zał. nr 3 Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Zał. nr 4 Umowa użyczenia samochodu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem osoba zależną
Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem osobą zależną
Zał. nr 2 Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem osobą zależną

O Work & Training Service

Work & Training Service to renomowana firma szkoleniowo-doradcza, której właściciel prowadzi działalność na rynku od 2001 roku. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła blisko dwa tysiące osób na terenie całego kraju. Firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Posiadany certyfikat potwierdza wysoki standard świadczonych usług. Szkolenia i kursy zawodowe organizowane są w formułach zgodnych z oczekiwaniami Klientów (otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe). Sukcesywnie poszerzamy katalog świadczonych usług, w oparciu o występujące zapotrzebowanie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, którzy zajęcia prowadzą w oparciu o liczne metody interaktywne oraz warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom kursów i szkoleń praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta i korzystamy z najlepszych metod kształcenia, co gwarantuje wszystkim uczestnikom praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w komfortowych i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach. W proponowanej ofercie szkoleniowej znajdują się zarówno szkolenia miękkie, jak i kursy, gwarantujące nabycie uprawnień w określonym zawodzie. Ustalamy programy zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji w ściśle określonych obszarach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania w zakresie organizacji kursów i szkoleń.

Partner Projektu: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan     

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan działa w regionie od 2002 roku, jest "głosem biznesu" na forum gospodarczym i społecznym województwa świętokrzyskiego. Reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne ponad 80 firm (ponad 90% to MŚP). Zakres podejmowanych przez Związek działań obejmuje m.in: lobbing oraz rzecznictwo interesów pracodawców wobec władz publicznych, związków pracowniczych, mediów i szerokiej opinii społecznej; organizacje konferencji/debat/seminariów/szkoleń dla środowiska biznesowego i pracowników – działania animacyjne, informacyjne, organizacja cyklicznych spotkań środowiskowych, branżowych służących integracji środowiska przedsiębiorców. ŚZPP Lewiatan stale zajmuje się badaniem/katalogowaniem rekomendacji potrzeb/barier szkoleniowych, kadrowych, inwestycyjnych firm. W 2014r. wydał Świętokrzyską Listę Barier Przedsiębiorczości. ŚZPP Lewiatan świadczy pomoc/doradztwo przedsiębiorcom w wielu obszarach prowadzenia działalności gospodarczej (KFS, Pakiet Antykryzysowy, RPOWŚ itp). Posiada doświadczenie (jako Lider i Partner) w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - szkoleniowych, świadomościowych kierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników z regionu, których IZ były m.in. MPIPS, WUP Kielce, Komisja Europejska, UMWŚ. Od 11.06.2008 r jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Posiada rejestr stale współpracujących ze Związkiem trenerów oraz doradcę zawodowego. Posiada swoje reprezentacje (przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku) w wojewódzkich, powiatowych i w miejskiej radach zatrudnienia (radach rynku pracy). Aktywnie działa na rzecz popularyzacji instrumentów aktywizacji zawodowej wśród pracodawców, popularyzuje dostępne formy wsparcia aktywizacji zawodowej (m.in. w audycjach radiowych na antenie Radia Kielce, podczas organizowanych spotkań np. O biznesie przy kawie). W sposób ciągły monitoruje potrzeby kadrowe, szkoleniowe pracodawców i przedsiębiorców. Posiada grono stale współpracujących z organizacją ekspertów z obszaru rynku pracy i wdrażania innowacji w firmach. W sferze działań legislacyjnych uczestniczył jako strona pracodawców w pracach nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez opinie /stanowiska przedkładane na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Kontakt

Biuro projektu
 ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

tel: 795 136 430
e-mail: pracaprzyszlosci@workts.pl


Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00